ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่

      ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาจำนวน 13 หลักพร้อมขีดกลาง  ตัวอย่าง 115810502012-8

 *** การตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบหลังชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว 5 วันทำการ ****
รหัสประจำตัวนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะการชำระเงิน คณะ/วิทยาลัย - สาขาวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  site stats