สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่  19 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00  น. 

สาขาวิชา อาคาร ชั้น ห้องรอสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์
อาหารและโภชนาการ 4 5 - 4501
สาขาวิชาอื่น ๆ 3 3 ห้องโสตฯ

หมายเหตุ  : ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมผลงานเพื่อมาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Prot Folio) ในวันสอบสัมภาษณ์ 
                   (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย) ด้วย

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ชื่อสถานศึกษา รหัสสาขา รหัสประจำตัว คำนำหน้า
โรงเรียนแก่งคอย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064718 นางสาว ภานุมาศ สายบุญยง
โรงเรียนแก่งคอย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9040487 นางสาว สุกัญญา ภูเลาสิงห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9070257 นางสาว ปุณยวีร์ ยังดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9030014 นางสาว มณฑาทิพย์ ฉันทพล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9064781 นางสาว พรพิมล คำมณี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9064772 นางสาว กัณฐิกา หุตะมาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9030167 นางสาว เบญจภรณ์ รัตนนท์
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9036526 นางสาว ชนินันกาญ สุวรรณรัตน์
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9012481 นางสาว ฐิติพร กสิวัฒนาวุฒิ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9023987 นางสาว สุวัจนี จอนจันทึก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9030693 นางสาว ณัฐตพร ภมรสูต
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9063844 นางสาว อรวรรณ อุบอินทร์
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9051526 นาย ธงชัย แย้มนุกูลสม
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9064157 นางสาว พรทิพา บัวผัน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9042895 นางสาว ปาริฉัตร ทิมแก้ว
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9033280 นางสาว นิธิญา ทรัพย์ไพศาล
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9030791 นางสาว ชไมพร วงศ์สอน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9029286 นางสาว ศศิวิมล รัตนะศักดิ์ศรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9051367 นางสาว นาตาลี จำปารัตน์
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9055577 นางสาว ชลธิชา อริยทัศน์
โรงเรียนตะโหมด 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9064870 นางสาว อาทิตยา ทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9035171 นาย ชลันธร ช่วงนาค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9029785 นางสาว พิไลวรรณ เทียนอร่าม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9035144 นาย พัฒนพงษ์ เกิดพุฒ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9035741 นางสาว วริศรา โพธิศร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9048112 นางสาว อังคณา โต๊ะมิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9035536 นางสาว ชุติมา อาเก็บ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9050153 นางสาว ณัฐฐินันท์ แสงศรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9048096 นางสาว กิ่งมณี โสณะมิตร
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9063489 นางสาว ประณิตา แก้วสว่าง
โรงเรียนเทพลีลา 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9053230 นางสาว ขวัญชนก ไกรสังข์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9062060 นางสาว อุบลรัตน์ วิจิตรโท
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9047836 นางสาว อริญา ผิวทน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9040469 นางสาว สุดาภรณ์ หอมจันทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9075387 นางสาว ศิริมาส สังข์เมือง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9074725 นาย ฤทธิเดช จันทร์เทาว์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9073744 นางสาว สินีนาฏ ปัญโญ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9075500 นาย ภูมพล ไตรธนาภัทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9037053 นางสาว พรสุดา ใจงาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9073708 นางสาว จุฑาภรณ์ เรือนขำ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9073717 นางสาว วริศรา พันธุ์แตง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9032780 นาย ชาครีย์ เครือเทพ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9032986 นางสาว ทิพวรรณ เสงี่ยมอริยะบุตร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9043545 นางสาว มณีรัตน์ ผลเจริญ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9040423 นางสาว สลิลทิพย์ เหมือนสวัสดิ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9043224 นางสาว คัคนางค์ ภูคงสด
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9036205 นาย วรวุฒิ อิ๊สอาด
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9052115 นางสาว ทิพวรรณ คงอ่อน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9070417 นาย เด่นพงศ์ คงจันทร์
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9069704 นางสาว สร้อยทอง ทองก้อน
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9069946 นางสาว พรทิพย์ มาดี
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9069964 นางสาว มณีรัตน์ สิงห์เซ็ง
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9069795 นางสาว ภานุมาศ ทองปรุง
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9069973 นาย กันตภณ อุปมายันต์
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9069991 นาย เจนณรงค์ เฉลียวพงษ์
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9069900 นางสาว กนกวรรณ แสงจีน
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9069740 นางสาว อรกานต์ ชัยวิลา
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9069884 นางสาว นิภาพร ผาธรรม
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9069928 นางสาว วันวิสาข์ วงษ์สุข
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9070382 นางสาว วิภาวัลย์ ทารีโฉม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9070293 นางสาว อัญญารัตน์ โมกข์งาม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9030283 นางสาว ญาสุมินทร์ สอดส่อง
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9023914 นางสาว ชลธิชา เริงรื่น
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9001340 นางสาว หทัยรัตน์ รุ่งเรือง
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9026127 นางสาว กรรณิการ์ ปรีชา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9027858 นางสาว สุนิศา มีโต
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9014407 นางสาว เมขลา เรืองเพ็ชร์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9039024 นาย กฤษณะ พระศรี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9038007 นาย ปฏิพล บัวเป็ง
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9067190 นางสาว จุฑารัตน์ โอวาทสาร
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9067181 นางสาว อาฑิติยา เหล่าแช่ม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9062523 นาย จิรพัส บรรจงเพชร
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9067626 นาย วุฒิไกร อยู่กิจติชัย
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9067573 นางสาว เอมอร คำสวัสดิ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9036269 นางสาว กัลญาพร นุชบัว
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9037927 นางสาว ปาริชาติ พันธ์เภา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9024682 นางสาว จุฑามาศ สาดแฟง
โรงเรียนธัญรัตน์ 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9058002 นาย นพพล ไตรวิทยายนร์
โรงเรียนธัญรัตน์ 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9035331 นางสาว นฐชา ช่างเพ็ชรผล
โรงเรียนธัญรัตน์ 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9058235 นางสาว ปวีณา สิงห์ทอง
โรงเรียนธัญรัตน์ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9057799 นางสาว มยุรี ศรีษะเสือ
โรงเรียนธัญรัตน์ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9066529 นางสาว ณัฐชา  ฉายเพ็ชร
โรงเรียนธัญรัตน์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9005505 นางสาว นภัทรสร มาศเลิง
โรงเรียนธัญรัตน์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9059476 นางสาว วรรธกา ทองสุข
โรงเรียนธัญรัตน์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9044768 นางสาว มณีรัตน์ ผิวผลาผล
โรงเรียนธัญรัตน์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9023291 นางสาว ปวรวรรณ สร้อยสำราญ
โรงเรียนธัญรัตน์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9006149 นางสาว ชนากานต์ นาโห้
โรงเรียนธัญรัตน์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9071390 นาย กฤตนันท์ ฉิมพิบูลย์
โรงเรียนธัญรัตน์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9055504 นางสาว เบญจรัตน์ แก้วเขียว
โรงเรียนธัญรัตน์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9047934 นางสาว รพีพรรณ พรมป้อ
โรงเรียนธัญรัตน์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9057646 นางสาว ชุตินันท์ อุ่นจิตร์
โรงเรียนธัญรัตน์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9047097 นาย สหพันธ์ เอื้อเฟื้อพันธุ์
โรงเรียนธัญรัตน์ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9041324 นางสาว อัญชิษฐา บวบทอง
โรงเรียนธัญรัตน์ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9014461 นาย วรัญญู ศรีบัวบาน
โรงเรียนธัญรัตน์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9034779 นางสาว นฤมณ สักการเวช
โรงเรียนธัญรัตน์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9059369 นางสาว มาริษา มุ่งงาม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9060883 นางสาว อัมรา ทิมฉิม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9015059 นางสาว ศิริวรรณ วงศ์วาลย์
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9028937 นางสาว จิรปภา บุญตา
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9001439 นาย สมพร น้อยสำเเดง
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9054391 นางสาว บุษบา สมบูรณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9001028 นาย ธีรยุทธ์ ปิ่นสุวรรณ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9049246 นางสาว ปิยะพร ปรียวาณิชย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9057478 นางสาว อทิตยา ชาญทวีคุณ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9011874 นางสาว จันทรา สีดานันท์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9055871 นางสาว สุชาดา วิเศษสินธุ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9008316 นางสาว พัณณิตา สินธนบดี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9003534 นางสาว ทิติยา ดวงเดือน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9008398 นาย ชวิศ วิมลใย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064139 นางสาว ธีริศรา เทพจันตา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9020766 นางสาว ดุจดาว พูนธนาทรัพย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9008762 นาย มนญพรรณ ลำเจียกเทศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9003348 นางสาว ศศิธร ศรีแสน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9003419 นางสาว นนทวดี จันทร์ยุคันโท
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9054220 นาย ชาครินทร์ ศิริสมบัติยืนยง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9054710 นางสาว นันทิชา ทองสรวง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9012631 นาย ปรินทัต ศรีรอดปาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9010045 นางสาว ปาริชาติ หมัดนิกร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9039319 นางสาว พรฑิภาดา แก้วน้อย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9003473 นางสาว ทรงพร ใจอารีย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9054863 นางสาว กันติชา พันธ์ทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9010107 นาย สุเทพ สมบูรณ์ยิ่ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9056594 นางสาว ณัฐชา เอกมฤเคนทร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9041574 นาย เจษฏากร พสุธารชาติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9043028 นางสาว ชลิตา เหลินต้ายซ้าย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9036571 นางสาว สุนทราภรณ์ เกษมสุข
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9065414 นาย อิทธิพล สนทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9057012 นาย พิสิทธิ์ ศรีพงษ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9020221 นางสาว ศศิธร พานเงิน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9015399 นางสาว จริยา เขียวชอุ่ม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9028553 นางสาว ธนันญา แพรพยัพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9017057 นางสาว ประภาพรรณ ชมภูแสง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9007282 นางสาว จรรยรัตน์ เพ็ชระ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9050769 นาย อรรฆพล เด็ดดวง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9026369 นางสาว ใกล้รุ่ง เพิ่มพูล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9014835 นางสาว กาญจนา กิ่งแก้ว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9004944 นางสาว รัชนีกร มีหล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9054131 นางสาว พลอย ชาญศิลป์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9053196 นางสาว จรัญยา มหินไชย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9053891 นางสาว  สุธิดา  อุปถัมภ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9050983 นางสาว ปณิตา ภรพลหวัตร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9050974 นางสาว ชุติกาญจน์ คำภูษา
โรงเรียนนิรมลชุมพร 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9049086 นางสาว ไอลดา อัครภูริสาธร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9018662 นาย อัครพนธ์ จีนกระจ่าง
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9075494 นาย ธนทัต บำรุงทรัพย์
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9060473 นาย ศักรินทร์ พวงช้อย
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9060455 นางสาว วรรณรัตน์ ธีรานนท์
โรงเรียนบัวแก้วเกษร 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9075369 นาย ภูรินท์ ธารีเกษ
โรงเรียนบางกะปิ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9064978 นางสาว กมลมาศ กูลเกื้อ
โรงเรียนบางกะปิ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9049371 นาย สิทธิพันธ์ ช่วงมณี
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9069321 นางสาว สุภาภรณ์ ทองสังสุข
โรงเรียนบางบัวทอง 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9022283 นางสาว ณิชกานต์ แดงอิ่ม
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9071899 นางสาว ณัฐริกา นาคสัมฤทธิ์
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9068607 นางสาว นันทิยา ก้อนทอง
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9070667 นาย วทัญญู จงสูงเนิน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9072371 นางสาว สุพจี จรเสถียร
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9070435 นาย ปรเมศวร์ สิริสุรภักดี
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9068732 นางสาว สิริรัตน์ ภาคีธรรม
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9073101 นางสาว สุจิตรา สินธุแสง
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9068536 นางสาว ปนัดดา ไวยจินดา
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9072479 นางสาว จันทร์ธิดา อ้อมชมภู
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9072433 นางสาว กมลวรรณ คันธชุมภู
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9071906 นางสาว ลักษมณ นาคสุข
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9073156 นางสาว กฤษณา  คงคูณ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9065254 นางสาว วิรารัตน์ อั๋นประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9065511 นาย นัทธพงศ์ ชาตรีนุวัฒน์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9067243 นางสาว วิลาสินี โฆสิตาภา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9010241 นางสาว สุพพัตรา บุญสวัสดิ์
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9035643 นาย ศรายุธ ครุฑดำ
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9069544 นางสาว อัญชนา ศรีมหาเมฆ
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9069054 นางสาว วริศรา โสภิตกุล
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9014764 นางสาว ประภาพร สังอรดี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9025869 นางสาว เบญจวรรณ สมเชื้อ
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9051571 นางสาว อัจจิมา งามขำ
โรงเรียนปากเกร็ด 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9015861 นางสาว อทิตยา ปุรินันท์
โรงเรียนปากเกร็ด 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9015068 นางสาว วรรณปฐม แสนแก้ว
โรงเรียนปากเกร็ด 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9030318 นางสาว ทุติยาภรณ์ ใหญ่สมพุง
โรงเรียนปากเกร็ด 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9014103 นางสาว วิภาพร เยี่ยมญาติ
โรงเรียนปากเกร็ด 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9014149 นาย องศา ชมเกษร
โรงเรียนปากเกร็ด 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9020276 นาย ภาณุพันธ์ มุกดาภิรมย์
โรงเรียนปากเกร็ด 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9015004 นางสาว รัชนีภรณ์ สุภาผล
โรงเรียนปากเกร็ด 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9014390 นางสาว ณัฐชา พิรุณโปรย
โรงเรียนปากเกร็ด 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9015291 นางสาว จอมขวัญ ทองบุตร
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9010152 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาพญาติ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9020980 นางสาว กฤตยา มาลา
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9017146 นาย กุลิสรา เพชรศิริ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9061070 นางสาว อุษณีย์ บ้านโคก
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9055693 นางสาว พนิตพร พูนสุขโขภิบาล
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9051955 นางสาว วศินี ลิ้มประสิทธิศักดิ์
โรงเรียนพรตพิทยพยัต 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9065575 นาย วิสุทธิ์ กรรพฤทธิ์
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9056120 นางสาว จิราวรรณ จริยาณวัตร
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9004347 นางสาว หนึ่งฤทัย เชื้อเฉลิม
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9025235 นางสาว กัลยากร วิชชุปัญญาพาณิชย์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9003936 นางสาว วิภาวี ภาคนภา
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9027297 นางสาว อารยา เอกอุ
โรงเรียนพัฒนานิคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9058903 นาย เอกชัย เหมหอมวงษ์
โรงเรียนพัฒนานิคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9051991 นางสาว ดาวทิพย์  กลิ่นสุคนธ์
โรงเรียนพัฒนานิคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9039925 นางสาว พรทิพย์ โพธิ์ทอง
โรงเรียนพัฒนานิคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9039827 นางสาว สุนันทา อ้วนแก้ว
โรงเรียนพัทลุง 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9060062 นาย ธีรนันท์ วัชรจิตตานนท์
โรงเรียนพัทลุง 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9065735 นางสาว ยุกานดา พรหมบุตร
โรงเรียนพัทลุง 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9017529 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วศรีขาว
โรงเรียนพัทลุง 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9064415 นาย พีรพงศ์ ขุนคต
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9059467 นางสาว ปัณณพร รุ่งสุข
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9074887 นางสาว กุลณัฐ บุคอรี
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9063602 นางสาว พิมพ์ โปร่งฟ้า
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9009912 นางสาว สกุลณา ช่วยงาน
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9013408 นางสาว สโรชา ด้วงขำ
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9014498 นาย จตุพงศ์ การบุญ
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9019340 นางสาว ฤทัย เชื้อม่วง
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9014924 นางสาว วริยา จ่าสิงห์
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9014951 นางสาว สิริพร มิฬจันทึก
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9057959 นาย สุริยา พีเค
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9066556 นาย รฐนนท์ สกุลปทุมมาลย์
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9026911 นาย ศุขปริมัตถ์ เด็ดขาด
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9026886 นาย วงษ์ระพี ครูส่ง
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9050643 นาย กันตภณ ชัยโชติ
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9010802 นาย พิตตินันท์ อภิชยานุภาพ
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9033235 นางสาว กนิษฐา เครือตาชัย
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9066235 นางสาว ศิถี สงจีน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9008389 นางสาว สุธินี สีกลิ่นดี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9065450 นางสาว อัญชลี ศรีอ่วม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9065566 นางสาว พิชญา ทิมสุวรรณ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9020150 นางสาว ศิริพร จบเจนไพร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9008049 นางสาว จิราพร เอื้อทาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9022808 นางสาว ศรัณญา ไชยธวัช
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9046579 นาย รวิภาส เอี่ยมละออ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9046427 นางสาว ปภัสสร ไพโรจน์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9004579 นางสาว ณัฐธิดา สงวนพงษ์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9055979 นางสาว ธนัชชา เทียมมณี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9005854 นางสาว กมลทิพย์ สุมาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9036508 นางสาว รัฐสุดาภรณ์ ช่างปลุก
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9036517 นางสาว พรนภิศ บุญศิริธรรม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9023585 นางสาว อารยา ท้าวโสม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9023601 นาย โชติพงศ์ คอนศรี
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9023512 นางสาว ชณิษา แสงภารา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9023157 นางสาว วลัยภรณ์  ทองนาค
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9037525 นาย พิมพิกา ทินแท่น
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9041388 นางสาว นภัส สมบัติบริบูรณ์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9017002 นาย ฉัตรชัย สังเกตุ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9036982 นางสาว สุพัตรา ปัทมะ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9037810 นางสาว กุลธิดา เงานอ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9045945 นางสาว กษมา รูปไธสง
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9004061 นางสาว อรชา ทิพย์สุขุม
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9003641 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ภูริวัฒน์ธนัญธร
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9004383 นางสาว นภัสสร น้อยจันทร์
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9001616 นางสาว สมปรารถนา สายวานนท์
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9006345 นางสาว วารุณี วรเดช
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9003703 นางสาว สิริฉัตร พันพิพิธ
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9070809 นางสาว แพรพลอย บุณยฤทธิ์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9062444 นาย กฤษณะ สุโขรัมย์
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9064905 นางสาว รุ่งทิวา นาศะกาศ
โรงเรียนวัดเขียนเขต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9071327 นางสาว ฑิตยา แซ่ลิ้ม
โรงเรียนวัดเขียนเขต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9071381 นางสาว สุกัญญา วัชรชาติ
โรงเรียนวัดเขียนเขต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9071522 นางสาว พัทยา ไตรอุดม
โรงเรียนวัดเขียนเขต 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9071354 นางสาว เพชรี สุขเลา
โรงเรียนวัดเขียนเขต 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9071504 นางสาว ศิริลักษณ์ กันทะไชย
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9018403 นาย ศาตนันทน์ ชื่นคลัง
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9031166 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุเชื้อ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9001019 นาย ภัทรคุณ แสงรื่น
โรงเรียนวิสุทธรังษี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9038533 นางสาว พัชริดา วันดี
โรงเรียนวิสุทธรังษี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9038276 นางสาว วีรญา แสนสุข
โรงเรียนวิสุทธรังษี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9037507 นางสาว ภัทรา บัวผัน
โรงเรียนวิสุทธรังษี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9025930 นาย ฐิติพันธ์ ปูนพันธ์ฉาย
โรงเรียนวิสุทธรังษี 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9011231 นาย สฤษณ์นันท์ หยุ่นเพ็ญ
โรงเรียนวิสุทธรังษี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9017431 นางสาว กนิษฐา ทิพยาวงษ์
โรงเรียนศรีบุญยานนท์ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9014915 นางสาว วราภรณ์ มูลเซอร์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9004490 นางสาว มณฑิกา จันทร์ศิริ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9023497 นางสาว ศวลีย์ เจริญยัง
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9004542 นาย นพเก้า สุขเรือง
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9035965 นางสาว ทิพย์เกษร พูลชาติ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9022158 นางสาว ชนาธิป แวสะบูดิน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9017789 นางสาว กมลวรรณ สัตตบงกช
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9025155 นาย ธนพล ณภัคธานันต์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9029945 นางสาว จารุนันท์ อุ่นที
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9026476 นางสาว ชุติกาญจน์ พัดดง
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9022121 นางสาว ชฎาภรณ์ แสงศร
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9025253 นาย อิสระภาพ แก้วแปงจันทร์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9015745 นางสาว ปวเรศ รุ่งเรือง
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9024986 นางสาว ธิติมา เขื่อนแก้ว
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9029320 นาย กมลวัฒน์ โพธิ์พุก
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9026591 นางสาว ศิริลักษณ์ คำสุวรรณ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9049175 นางสาว ปาริชาด ศรีเมือง
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9015978 นางสาว อมลภา ชนะสุทธิสุนทร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9027661 นางสาว จิราพร ศุภวรรณ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9058271 นางสาว รพีพัฒน์ วัดเผือก
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9058146 นางสาว สุทธิดา การเจน
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9026831 นางสาว เกศสุดา สโมสร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9026859 นางสาว เยาวเรศ สโมสร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9048826 นางสาว ศราวัสดี ตะโกท่า
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9022942 นางสาว ชนาพรรณ แจ่มจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9021845 นางสาว จุฬารัตน์ เลิศจันท์สูตร
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9028642 นางสาว ปวริศา ปิ่นวิเศษ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9048274 นาย ดนวัฒน์ ศิริปัญญา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9044964 นางสาว สโรชา อยู่ป้อม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9045393 นาย ธวัชชัย จินดา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9042591 นาย สุวิจักขณ์ บุญสูง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9045151 นางสาว พัชรพร อินโต
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9045669 นาย พรพจน์ วิริยสถาพร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9038677 นางสาว ศศิธร ดวงหลังสวน
โรงเรียนสามโคก 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9048577 นาย ลัทธิ เอี่ยมละออ
โรงเรียนสามโคก 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9040389 นางสาว โชติมา ปร๋อกระโทก
โรงเรียนสามโคก 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9054550 นางสาว กรรณิภา ทองดี
โรงเรียนสามโคก 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9040478 นางสาว มีนา ป้อมเกิด
โรงเรียนสามโคก 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9040281 นางสาว พลอยไพลิน สายสอาด
โรงเรียนสามโคก 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9040183 นางสาว ธัญญารัตน์ แสงนิล
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9064601 นาย คีรี คงปาน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9053007 นาย บุญพัฒน์ บานเย็น
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9046356 นางสาว ดวงใจ ศรีเรือง
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9057539 นาย ดำรงรักษ์ ราหุละ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9045927 นางสาว ลูกปลา เผือกทอง
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9043750 นางสาว เมวิกา มณีราช
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9046463 นางสาว ศิริกันยา ริจนา
โรงเรียนสารวิทยา 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9062765 นางสาว นวพร มากแจ้ง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9068439 นางสาว ครองขวัญ บุญวาสนาส่ง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9008165 นางสาว ปานวาด หมื่นศรี
โรงเรียนสิงห์บุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9045918 นาย อิทธิพัทธ์ นิธิโชติชัยอมร
โรงเรียนสิงห์บุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9060703 นางสาว ปภาวรินท์ เจริญฉิม
โรงเรียนสิงห์บุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9060696 นางสาว สุพัตรา ศรีบรรเทา
โรงเรียนสิงห์บุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064816 นาย กริช ทองสอาด
โรงเรียนสิงห์บุรี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9011847 นาย วนฤดล คงเอียด
โรงเรียนสิงห์บุรี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9005603 นางสาว ศิริประภา จิวจรัสรงค์
โรงเรียนสิงห์บุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9063309 นางสาว เจศิมาร์  ธนกิจการค้า
โรงเรียนสิงห์บุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9062845 นาย ณัฐพงษ์ ศรีพจน์
โรงเรียนสิงห์บุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9015950 นางสาว พลอยไพลิน ไทยทอง
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9062015 นางสาว ศศิพิมพ์ มรพัฒน์
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9065897 นางสาว สุพิชญา เรืองฉาย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9062113 นางสาว ชมชนก สุวัฒนางกูร
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9055443 นางสาว ละอองดาว พุ่มพวง
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9069688 นางสาว ณัฎฐา ชินะโชติ
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9055121 นางสาว ชัญญา ศักดิ์ชัยสกุลศิริ
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9055835 นางสาว จุฑาทิพย์ ดีแสน
โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9069170 นางสาว เรวดี มีวงษ์
โรงเรียนหนองบัว 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9062140 นางสาว สุนิสา ศรียิ้ม
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9048817 นางสาว อรชา นกสกุล
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9031772 นางสาว กมลชนก แจ่มแจ้ง
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9048844 นางสาว มณีเนตร จิ๋วทองหลาง
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9049861 นางสาว ชมภูนุช ชิดชมนาท
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9048899 นางสาว สุนิษา เกษรศรี
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9022871 นางสาว วิไลลักษณ์ การุณ
โรงเรียนองครักษ์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9053971 นางสาว สุทธิชา แก้วพวงษ์
โรงเรียนองครักษ์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9028731 นางสาว ทิพวรรณ หงิมดี
โรงเรียนองครักษ์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9010376 นางสาว วารี กริ่มใจ
โรงเรียนองครักษ์ 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9060810 นางสาว กมลภรณ์ พุทธศิริ
โรงเรียนองครักษ์ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9060918 นางสาว อรวรรณ แก้วน้ำเย็น
โรงเรียนองครักษ์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9060516 นางสาว สุธินี ระศรี
โรงเรียนองครักษ์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9025823 นางสาว อรณิชา จิตตรีรัตน์
โรงเรียนองครักษ์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9025976 นางสาว นรากร สุวิชากร
โรงเรียนองครักษ์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9022041 นางสาว นรินรัตน์ เอี่ยมยิ่ง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9060865 นางสาว พรนภา บัวงาม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9060874 นางสาว สุชาริณี สุทธิบริบาล
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9028125 นางสาว นุสบา ตรีมรรค
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9059387 นาย บวร เฉลิมบุญ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9034350 นางสาว ปิยรัตน์ สังข์มงคล
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9051713 นาย อดิศักดิ์ พวงบานเย็น
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9060222 นางสาว กมลพร โรจนประทีป
โรงเรียนอินทร์บุรี 052 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9002269 นางสาว วฤนดา หอมหวล
โรงเรียนอินทร์บุรี 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9056772 นาย สุรเชษฐ์ พรจ่าย
โรงเรียนอินทร์บุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9056790 นางสาว อัคราภรณ์ อ่อนตุ้ม
โรงเรียนอินทร์บุรี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9059127 นางสาว สรินยา การมานะ
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9071844 นางสาว กุลดา แสงทอง
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9068126 นาย อริยะทรัพย์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9068251 นาย พงศกร ดิษฐขำ
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9071862 นางสาว วรางคณา งามเจริญ
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9071997 นางสาว แพรวพรรณรายณ์ บุญประกอบ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9058020 นางสาว น้ำทิพย์ ทาโทน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9054514 นางสาว ธานิตดา จั่นจำรัส
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9054569 นางสาว วีราภรณ์ พลรักษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9054596 นางสาว วนิดา บุญเลี้ยง
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 053 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า  ปกติ 9064763 นาย วีระชัย ศรีบุญไชย
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9025066 นางสาว ชฎาธาร คล้ายดวงจินดา
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9034822 นางสาว ฉัตรฑริกา ฉากภาพ
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9024799 นางสาว แทนใจ คูโบ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9024094 นางสาว ทองกวาว บุญศิริ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9024058 นางสาว อัมรา วันหวัง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9053329 นางสาว สุรีรัตน์ มีลาภ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 055 : อุตสาหกรรมงานอาหาร  ปกติ 9053294 นางสาว ธิดารัตน์ ฤกษ์งาม
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9019475 นางสาว สมจิตร วิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9019448 นางสาว อรยา ลิบลับ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9028660 นางสาว จันจิรา จันทร์โต
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9032352 นาย วุฒิพงษ์ วงษา
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9028697 นาย นัฐพล ขวัญเกตุ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9030504 นางสาว กุณฑิกา ทองนวด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9047676 นางสาว ณัฐฐา แสงฉวี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9047701 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีชาติ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9047612 นางสาว อรอนงค์ กลิ่นพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9001910 นางสาว อารีรัตน์ ตาบสันเทียะ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9049059 นางสาว สุภัสสร สิงทองลา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 057 : การศึกษาปฐมวัย  ปกติ 9048924 นางสาว พิชญานันท์ การณ์ดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9039710 นางสาว ประภัสศร ภูสีน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9039729 นางสาว พรพิมล ภูสีน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9044651 นางสาว วาสนา แซ่มัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9044633 นางสาว วิภาวงค์ แซ่ซ่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9044624 นางสาว อังคณา ศักดิ์รุ่งเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9046310 นางสาว จินดา วนิชกิจอมร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9045936 นางสาว ชุลีพร แซ่จาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9000733 นาย ทรงวุฒิ ทานันท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9056415 นางสาว ปภัสรา เนตรเกื้อกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9056344 นางสาว ศยามล มังคลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9060053 นางสาว จามจุรี พูนยิ่งยงค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9056424 นางสาว ณัฐนันท์ ลือชาพาณิชย์กุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9056433 นาย นิมิตร แซ่โง้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9053748 นาย คมสัน พันธ์หล้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9054239 นางสาว ดลหทัย พลจันทึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9053533 นาย อำพล ศรีเมือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9047168 นางสาว รัชตะ สุดชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9047177 นางสาว ปัณฑิตา บุญวรรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9012356 นางสาว นันท์นภัส จันทา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9021738 นางสาว สุกัญญา สำราญสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9051410 นาย เจษฎากร ยุติธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9051438 นาย ชิษณุพงศ์ วนิชไพบูลย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9027251 นางสาว ฐิติพร จีนเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 056 : เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ปกติ 9027199 นาย อาทินันท์ ชัยยงยศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9039765 นาย อานุภาพ โพธิ์เอม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9039872 นาย ปิติพล วรวิทย์รัตนกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9039747 นาย อนันต์ธน พรหมมะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9017226 นาย อธิวัฒน์ หมั่นเขตรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9042671 นางสาว สินีนาถ สุพงษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9042555 นางสาว สวรรยา แก้ววิลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9039756 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9020472 นาย กันต์วรา จริตควร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9062382 นางสาว สโรชินี เถื่อนเมือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9048121 นางสาว ศุภรัสมิ์ รอดจากทุกข์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9062168 นางสาว หยาดรุ้ง รวยรุ่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9062408 นางสาว ศิริพร เนียมเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9062239 นางสาว สุมณฑา ฉายาบรรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9069278 นางสาว วิลาวัณย์ แสงคำกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9069161 นางสาว กนกพร แสนโซ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9061258 นางสาว สุภาพร ดนัยดุริยะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9061267 นางสาว จิราพร สมณา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9071648 นางสาว อรุณโรจน์ บุญวรรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064843 นาย วีรนนท์ ไทยศิริภักดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064433 นาย นนทศักดิ์ ขลิกคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064120 นางสาว ภัทรพร เตยแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064111 นางสาว ศิริพร ชัยศรีรัมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064148 นาย สมโชค สุขะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9064424 นาย หาญพล ทนน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9055611 นาย เชิดตระกูล จุลเหลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9014023 นางสาว สุภาวดี ปันเทียม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9049843 นางสาว เยาวลักษณ์ แซ่ยะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9048345 นางสาว ณหทัย คุ้มไกรสร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9049852 นางสาว อรัญญา แซ่ลี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9058495 นางสาว มัทนา อยู่หอม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9049825 นางสาว อุษณีย์ กิตติเกริกพล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9048265 นางสาว นัทรินทร์ บุบผากอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 107 : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปกติ 9048309 นางสาว มิรันตรี สีนารัตน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9004908 นางสาว อรอุษา สิงห์สาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 054 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9033039 นางสาว วีนัส พิมพ์จักร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9024254 นาย สรพัฒน์ ถนอมรัตน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9034029 นางสาว ณัฐณิชา ขอดดอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9032913 นางสาว ศิริพร มะโนสา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 108 : อาหารและโภชนาการ  ปกติ 9057030