เมนูหลัก


กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
เลือก Login รหัสผ่าน RMUTT WiFi
รหัสผ่านงานทะเบียน


ตัวอย่าง กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน
รหัสประจำตัวนักศึกษา 014950504017-3
รหัสผ่าน XXXX
** รหัสผ่านของท่านจะต้องเก็บรักษาและป้องกันมิให้ผู้อื่นนำไปใช้และจะต้องรับผิดชอบรหัสผ่านของตนเอง
** กรณีป้อนรหัสผิดมากกว่า 3 ครั้งจะถูกล็อค โปรดติดต่อ สำนักฯ ตามวิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอทราบรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1  นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ตึกอธิการบดีเก่า) ชั้น 1 ห้อง One stop Service
วิธีที่ 2  ส่งรูปถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน  พร้อมเขียนรายละเอียด รหัสนักศึกษา รหัสผ่านใหม่ ทาง E-mail มาที่oreg_rmutt@rmutt.ac.th เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งรหัสผ่านให้นักศึกษาทราบภายใน 1 ชั่วโมง (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : ฝ.ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 02-5493606-9 /ฝ.ทะเบียนการศึกษา 02-5493610-2 /ฝ.รับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ 02-5493613-5 /ฝ.ประมวลผลและสถิติข้อมูล 02-5493616-7 / สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493618-9 02-5493697