เมนูหลัก


กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
เลือก Login รหัสผ่าน RMUTT WiFi
รหัสผ่านงานทะเบียน


ตัวอย่าง กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน
รหัสประจำตัวนักศึกษา 014950504017-3
รหัสผ่าน XXXX
** รหัสผ่านของท่านจะต้องเก็บรักษาและป้องกันมิให้ผู้อื่นนำไปใช้และจะต้องรับผิดชอบรหัสผ่านของตนเอง
** กรณีป้อนรหัสผิดมากกว่า 3 ครั้งจะถูกล็อค โปรดติดต่อ สำนักฯ ตามวิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอทราบรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1  นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 ห้อง Rmutt Student Service Center
วิธีที่ 2  ขอรหัสผ่านได้ที่ ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านให้นักศึกษาทราบทาง E-Mail ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ-
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : ฝ.ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 02-5493606-9 /ฝ.ทะเบียนการศึกษา 02-5493610-2 /ฝ.รับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ 02-5493613-5 /ฝ.ประมวลผลและสถิติข้อมูล 02-5493616-7 / สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493618-9 02-5493697